Mata Mimarlık | KVKK
Mata Mimarlık | KVKK
Mata Mimarlık | KVKK

KVKK

KVKK Aydınlatma Metni

Mata Mimarlık Şirketi bünyesindeki kişisel veriler, Mata Mimarlık Şirketi’nin güvencesi altındadır. Mata Mimarlık Şirketi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Mata Mimarlık Şirketi tarafından sağlanan hizmet ve Mata Mimarlık Şirketi’nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Mata Mimarlık Şirketi birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Mata Mimarlık Şirketi tarafından;

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
Mata Mimarlık Şirketi ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
Mata Mimarlık Şirketi’nin kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
Hizmet ve tekliflerin sunulması,
Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
Mata Mimarlık Şirketi’nin ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
Mata Mimarlık Şirketi ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
Hukuk işlerinin takibi,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Mata Mimarlık Şirketi’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Mata Mimarlık Şirketi tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;

Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması
İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Mata Mimarlık Şirketi tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Mata Mimarlık Şirketi’ne ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Mata Mimarlık Şirketi yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin Mata Mimarlık Şirketi tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, https://www.Matamimarlik.com/ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Mata Mimarlık Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü’nde yer verilmiştir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Mata Mimarlık Şirketi tarafından farklı yollardan (Mata Mimarlık Şirketi merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

Mata Mimarlık Şirketi bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Mata Mimarlık Şirketi ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Mata Mimarlık Şirketi’nin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Mata Mimarlık Şirketi bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine Mata Mimarlık Şirketi bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Mata Mimarlık Şirketi’ne iletmeniz durumunda, Mata Mimarlık Şirketi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Mata Mimarlık Şirketi’ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Mata Mimarlık Şirketi’nin veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
Eğer Mata Mimarlık Şirketi nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
Eğer Mata Mimarlık Şirketi nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
Kişisel verilerin Mata Mimarlık Şirketi nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
Mata Mimarlık Şirketi tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Mata Mimarlık Şirketi’ne iletebilirsiniz. Bu çerçevede Mata Mimarlık Şirketi’ne Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, https://www.matamimarlik.com.tr/ adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;

Islak imzalı bir nüshasını “Kavacık Mahallesi Yeni Sok VIP Plaza No:5 Kat 3 Daire 6 Kavacık- Beykoz/İstanbul” adresine şahsen elden teslim edebilir,
noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak veya müşteriye ait Mata Mimarlık’da kayıtlı e-posta ile info@matamimarlik.com  ya da KEP adresimize (matamimarlik@hs03.kep.tr) iletebilirsiniz.

  1. Değişiklikler

Mata Mimarlık Şirketi’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.